1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kaakon Käyttökoirat ry ja sen kotipaikka on Hamina.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää koiraharrastusta sekä edistää ja tukea koiraharrastustoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää jäsenilleen koiraharrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia.
 • huolehtii osaltaan koiraharrastustoiminnasta järjestämällä koiranäyttelyitä ja kokeita.
 • voi julkaista omaa tiedotuslehteä.
 • toimii yhdessä muiden koiraharrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan:
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia.
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

 • Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
 • Yhdistyksen perheenjäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva varsinaisen jäsenen avio- tai avopuoliso tai lapsi.
 • Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
 • Varsinaiset jäsenet, perheenjäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus.
 • Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka ovat huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 • Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
 • Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

 • Varsinaisilta jäseniltä, perheenjäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.
 • Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

 • Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä, joista puolet on erovuorossa vuosittain.
 • Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on (2) kalenterivuotta.
 • Yhdistyksen syyskokous valitsee joka toinen vuosi puheenjohtajan ja kolme varsinaista jäsentä kaksivuotiskaudeksi. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset valitaan arvalla.
 • Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan.
 • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
 • Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 • Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai kumpikin erikseen yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

 • Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

 • Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
 • Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi – maaliskuussa ja syyskokous syys – joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
 • Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
 • Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä ja perheenjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
 • Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 • Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä paikallislehdessä ja yhdistyksen Internet-sivuilla.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus.
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen esityslista.
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus.
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi sekä vuosittain kolmen erovuorossa olevan jäsenen tilalle uudet hallituksen jäsenet.
 • Valitaan yhdistyksen edustajat eri jaostoihin ja toimikuntiin.
 • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 • Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
 • Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.